Geachte obligatiehouders,

Op 19 augustus 2022 is het eerste openbaar faillissementsverslag inzake Cycle Data B.V. gepubliceerd (zie bijlagen). Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft daarbij vastgesteld dat in par. 5.3 wordt gemeld:

“De Aanjager B.V. heeft een rechtsgeldig eerste pandrecht op de bedrijfsmiddelen, voorraad, intellectuele eigendomsrechten en debiteuren van curanda [d.w.z. Cycle Data B.V.]. De Aanjager B.V. heeft een vordering ingediend van € 506.813,00 uit hoofde van een verstrekte lening. De curator is in nauw contact met de pandhouder ter zake de verkoop en inning van debiteuren namens haar (tegen betaling van een boedelbijdrage).”

Echter in het Informatie Memorandum staat op pag. 23-24 resp. 31 de volgende passages:

“COL lening € 487.500
Lening De Aanjager B.V., onderdeel van Horizon de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van de Provincie Flevoland, heeft op 30 juni 2021 een Covid-19 Overbruggingskrediet beschikbaar gesteld onder Cofinancieringsvoorwaarden met aandeelhouders Creatio Pulsus B.V., ITP B.V. en de heer H. Verloop ten behoeve van de financiering van investerings- en werkkapitaalbehoeften, de lening heeft als hoofdsom € 487.500, aflossingsvrij t/m mei 2024 (36 maanden), desgewenst op verzoek te verlengen met twee maal 12 maanden, te weten t/m 2026, onder voorwaarden dat de co-financieringsleningen ook worden verlengd. Na afloop van de aflossingsvrije periode wordt de lening ineens afgelost. Wij kunnen ieder kwartaal boetevrij op de lening aflossen in bedragen van minimaal € 50.000, waarbij pari passu geldt ten aanzien van de co-financieringsleningen. De rente bedraagt 3% per jaar, bijzonderheid is achterstelling in de zin van Art. 3:277 lid 2 BW ten opzichte van alle huidige en toekomstige vorderingen van bancaire instellingen op de leningnemer, geen verpandingen en/of andere zekerheden en/of hoofdelijkheid;”

resp.

“Lening De Aanjager B.V., onderdeel van Horizon de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van de Provincie Flevoland, heeft op 30 juni 2021 een Covid-19 Overbruggingskrediet beschikbaar gesteld onder Cofinancieringsvoorwaarden met aandeelhouders Creatio Pulsus B.V., ITP B.V. en de heer H. Verloop ten behoeve van de financiering van investerings- en werkkapitaalbehoeften, de lening heeft als hoofdsom € 487.500, aflossingsvrij t/m mei 2024 (36 maanden), desgewenst op verzoek te verlengen met twee maal 12 maanden, te weten t/m 2026, onder voorwaarden dat de co-financieringsleningen ook worden verlengd. Na afloop van de aflossingsvrije periode wordt de lening ineens afgelost. Boetevrij af te lossen in bedragen van minimaal € 50.000, waarbij pari passu geldt ten aanzien van de co-financieringsleningen. De rente bedraagt 3% per jaar, bijzonderheid is achterstelling in de zin van Art. 3:277 lid 2 BW ten opzichte van alle huidige en toekomstige vorderingen van bancaire instellingen op de leningnemer, geen verpandingen en/of andere zekerheden en/of hoofdelijkheid;“

V.w.b. zekerheden wordt in hoofdstuk 4.2 van het Informatie Memorandum uitsluitend gewezen op het pandrecht van ITP B.V. op:

• alle debiteuren van Cycle Data B.V.;
• (eerste in rang) intellectuele eigendomsrechten van Cycle Data B.V.; en
• 105 aandelen in Cycle Data B.V.

Het lijkt er dus op dat er activa zijn verpand in strijd met COL Leningsovereenkomst en het pandrecht van ITP B.V. dan wel dat er sprake is van onjuiste en/of misleidende informatie in het Informatie Memorandum. Wij hebben (een collega van) de curator van het bovenstaande in kennis gesteld. Wij beraden ons momenteel over nadere juridische stappen jegens de directie van Cycle Data B.V.

Stichting Obligatiehoudersbelangen

5 oktober 2022

Klik hier om het volledig bericht te raadplegen.