NPEX

De informatie op www.npex.nl (hierna ‘onze website’) is samengesteld door NPEX B.V. (hierna ‘NPEX’), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27317234. NPEX beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). NPEX staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB).

Website

Door gebruik te maken van onze website verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van (tijdelijke) onmogelijkheid van toegang tot en gebruik van informatie op onze website wordt door NPEX nadrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van onze website.

Hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet door NPEX worden onderhouden of beheerd en verwijzingen of hyperlinks van andere websites naar onze website zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van onze website. Hoewel NPEX slechts een beperkt aantal hyperlinks toestaat, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Het bezoeken van deze hyperlinks is voor eigen risico. De inhoud op deze websites is door NPEX niet gecontroleerd, NPEX is niet aansprakelijk voor op deze websites verstrekte beleggingsadviezen, koersinformatie en/of enige andere informatie.

Informatie uitgevende instelling

De informatie van uitgevende instellingen zoals vermeld op onze website is afkomstig van en ingevoerd door de uitgevende instelling en inhoudelijk niet gecontroleerd op juistheid door NPEX. De informatie op onze website is geen aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of gebruiken van de diensten van NPEX.

Intellectueel eigendom

Alle op onze website afgebeelde en/of aangeboden informatie is in eigendom of in licentie van NPEX of haar toeleveranciers. Het is niet toegestaan de afgebeelde en/of aangeboden informatie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NPEX en/of haar toeleveranciers te kopiëren, te bewerken, commercieel te exploiteren of te verspreiden. U mag informatie wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik.

E-mail

E-mails en bijlagen verstuurd door NPEX zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerden als vermeld in de betreffende e-mail. Het bericht en de bijlage in de e-mail kunnen vertrouwelijke en/of persoonlijke informatie bevatten.

Wanneer u een e-mail per abuis heeft ontvangen verzoeken wij u ons hier terstond over in te lichten en het bericht te verwijderen uit uw inbox. Indien u dit bericht per abuis ontvangen heeft, is elke verspreiding, vermenigvuldiging, gebruik of openbaarmaking verboden.

NPEX doet haar uiterste best om informatie die zij u toestuurt juist op te stellen. Mochten er helaas toch fouten, omissies of onjuistheden in deze email of bijlagen verwerkt zijn, dan is NPEX niet aansprakelijk.

Een e-mail is op geen enkele wijze een aanbeveling om te investeren in enig financieel product.

E-mails en bijlagen worden gescand op virussen en andere malware. NPEX is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door een virus/andere malware die in het e-mail bericht of diens bijlagen is verwerkt.

Nederlands recht

Onze website is specifiek gericht op het Nederlandse publiek. Bezoekers van onze website dienen zelf na te gaan of ze volgens hun eigen jurisdictie gebruik mogen maken van onze website. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die te maken hebben met deze disclaimer dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.