Open hier uw gratis NPEX-rekening

Beleggen bij NPEX

Via NPEX kunt u rechtstreeks beleggen in snelgroeiende ondernemingen in het midden- en grootbedrijf. Door te beleggen in deze ambitieuze ondernemingen kunt u als belegger een mooi rendement realiseren. 

U kunt via NPEX op twee manieren beleggen in deze ondernemingen. Dit doet u via een inschrijving op een emissie of via een aankoop op de NPEX-effectenbeurs. De obligaties of certificaten van aandelen zijn na uitgifte verhandelbaar op de NPEX-effectenbeurs. En de ondernemer? Die kan door het ​​verkrijgen van financiering ​doorgroeien en zijn ambities waarmaken.

Kijk voor onze noteringen op de NPEX-effectenbeurs.

Uw voordelen als belegger bij NPEX

Hoge rentes op obligaties

Aandelen, fondsen, obligaties en warrants zijn verhandelbaar op de NPEX-effectenbeurs

De effecten worden ondergebracht bij Euroclear Nederland

Onafhankelijke toetsing en deskundige beoordeling van de ondernemingen

Beleg samen met particuliere, zakelijke en institutionele beleggers

Toegang tot uitgebreide & begrijpelijke informatievoorziening

Rechtstreeks beleggen in verschillende soorten ondernemingen

Het openen van een NPEX-rekening is geheel gratis

Beleggingsproducten

Obligaties

Het rentepercentage van de obligatieleningen die op NPEX worden uitgegeven is relatief hoog. De vaste rente, die maandelijks betaald wordt, ligt op jaarbasis tussen de 5-10%. De hoogte van de rente is afhankelijk van het trackrecord van het bedrijf, de financiële ratio’s en andere relevante zaken. De looptijden van de obligatieleningen op NPEX zijn 4 tot 7 jaar. De obligaties zijn verhandelbaar op de NPEX-effectenbeurs.

Aandelen

U kunt certificaten van aandelen van ondernemingen kopen en desgewenst later weer verkopen. Het rendement op deze aandelen is afhankelijk van de groei en de winstontwikkeling van de onderneming waarin wordt belegd. ​Ondernemingen kunnen besluiten dividend uit te keren.

Warrants

U kunt via NPEX warrants kopen en verkopen. Een warrant is een verhandelbaar financieel instrument dat gedurende een vooraf vastgestelde periode het recht geeft om een bepaald aantal aandelen tegen een vooraf vastgestelde koers te verwerven. Een warrant wordt uitgegeven door de uitgevende instelling. Een warrant geeft niet de verplichting tot het kopen van de onderliggende financiële instrumenten. De waarde van een warrant volgt over het algemeen de waarde van het onderliggende financiële instrument.

Beleggingsfondsen

Via NPEX kunt u beleggen in beleggingsfondsen van verschillende aanbieders. Deze fondsen worden beheerd op basis van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op de fondspagina van de aanbieder plaatst NPEX alle relevante ​documenten en nieuwsberichten.

Converteerbare Obligaties

Converteerbare obligaties (ook wel convertibles genoemd) zijn obligaties die gedurende de looptijd van de obligaties kunnen worden omgezet in (certificaten van) aandelen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Als de houder van de converteerbare obligatie besluit om van zijn recht gebruik te maken om de obligatie in te wisselen voor (certificaten van) aandelen, dan wordt vreemd vermogen omgezet in eigen vermogen van een onderneming.

Veelal zijn (certificaten van) aandelen waarin de converteerbare obligaties kunnen worden geconverteerd al op een beurs genoteerd, maar er zijn ook situaties waarin nog niet sprake is van een beursnotering. Dan kan de conversieprijs gerelateerd worden aan een tussentijdse aandelentransactie of een waardering opgesteld door een (externe) deskundige. Bij conversie wordt dan veelal een korting gegeven op de aldus vastgestelde waarde van het (certificaat van) aandeel.

De obligatiehouder wordt (certificaat van) aandeelhouder en ontvangt in plaats van rente een dividend voor zover dat in het dividendbeleid van de onderneming is voorzien. Bij een beursnotering kunnen de verkregen (certificaten van) aandelen op de beurs verkocht worden. Als er geen beursnotering is, zal verkoop van de aandelen plaats kunnen vinden bij een (gedeeltelijke) verkoop van de onderneming. Converteerbare obligaties worden vaak met een nominale waarde van € 1.000 uitgegeven.

Cumulatief Preferente Aandelen

Een cumulatief preferent aandeel is een aandeel waarop met voorrang een vast dividend (percentage van de nominale waarde) wordt uitgekeerd. Dividenden worden eerst uitgekeerd aan preferente aandeelhouders voordat dividenden worden uitbetaald aan gewone aandeelhouders.

Wordt na een slecht jaar geen dividend uitgekeerd op de cumulatief preferente aandelen en gewone aandelen, dan krijgt men op deze cumulatief preferente aandelen bij winstherstel alsnog dividend over het jaar waarin het dividend is gepasseerd (cumulatief). Gewone aandelen geven daar geen recht op. Soms zijn cumulatief preferente aandelen ook winstdelend. Dan wordt naast het cumulatief preferente dividend ook nog een gedeelte van de overwinst in enig jaar uitgekeerd. Dit dividend is dan niet cumulatief.

Cumulatief preferente aandelen worden meestal in coupures met een nominale waarde van € 1.000 uitgegeven met een bepaalde looptijd van bijvoorbeeld 5 of 7 jaar. Na deze periode worden deze aandelen, als de onderneming daartoe financieel in staat is, veelal tegen de nominale waarde weer ingekocht en daarna ingetrokken. De belegger ontvangt dan zijn inleg weer terug. Daarmee lijkt het cumulatief preferente aandeel vanwege de voorgenomen inkoop na een aantal jaar enigszins op een achtergestelde obligatie met een vast rendement. Echter, het risicoprofiel is anders vanwege het aandelenkarakter. Cumulatief preferente aandelen worden meestal via een administratiekantoor uitgegeven, die tegen de cumulatief preferente aandelen, certificaten uitgeeft welke op de beurs genoteerd worden.

De toegevoegde waarde en het risico van mkb-obligaties

Waarom wordt het aangeraden om beleggingen te spreiden? 

Het heeft zin om spreiding aan te brengen in een beleggingsportefeuille. Maar waarom eigenlijk? 

Stel dat van de 20 genoteerde ondernemingen één onderneming in de problemen komt en haar uitgegeven obligaties niet meer aflossen. Belegger Jan heeft in alle obligaties van de 20 ondernemingen in gelijke mate belegd; Jan’s verlies is dan 5%. Belegger Marie heeft in 1 onderneming belegd, en dat was net die onderneming die niet kan aflossen. Marie’s verlies bedraagt dan 100%. De kans dat het net die onderneming betreft is 1 op 20. Het verwachte verlies voor Marie bedraagt 5% * 100% = 5%. 

Het verwachte verlies voor beide beleggers is dus even groot. Echter, een daadwerkelijk gerealiseerd verlies van 5% past veelal binnen de risico tolerantie van een belegger, een verlies van 100% past veelal niet binnen de risico tolerantie van een belegger. 

Daar komt bij dat in het algemeen geldt dat een groter financieel verlies een onevenredig grotere teleurstelling oplevert. Dat wil zeggen: een verlies van 10% wordt meer dan 2 keer zo vervelend ervaren dan een verlies van 5%. Dat volgt uit de wet van afnemend grensnut: zo levert 1 keer een 10% winst ook minder plezier dan twee keer een winst van 5% realiseren. 

Dan is er nog een derde belangrijke reden, en die geldt met name voor aandelen. Een maat voor de beweeglijkheid van de koersen van aandelen, is de standaarddeviatie van de rendementen van de aandelenkoersen. De standaarddeviatie geeft aan in hoeverre waarden afwijken van hun gemiddelde en wordt uitgedrukt als een percentage. Stel die standaarddeviatie is voor elk van de 5 verschillende aandelen 20%. Dan zal de standaarddeviatie van de portefeuille van die 5 aandelen lager zijn dan 20%. Dat komt omdat de verschillende aandelen niet allemaal op hetzelfde moment in gelijke mate bewegen: dat heeft een sterk dempend effect.  

 

Waarom MKB-obligaties in een bredere portefeuille? 

De argumenten voor spreiden in aantallen, gelden net zo voor spreiding naar beleggingscategorieën: door in meerdere categorieën te beleggen verbetert de risico- rendement verhouding van de totale portefeuille.  

MKB-obligaties kunnen helpen om de portefeuille te diversifiëren omdat zij een ander risicoprofiel en rendementsverwachting hebben dan bijvoorbeeld aandelen of grote obligaties van multinationals. Daarmee voegen MKB-obligaties als onderdeel van een bredere portefeuille (denk aan spaargeld, staatsobligaties, obligaties van grote ondernemingen, aandelen van grote ondernemingen, vastgoed (waaronder eigen huis), waarde toe.  

 

Wat maakt MKB-obligaties nog bijzonder? 

Potentieel hoger rendement 

Doordat MKB-obligaties doorgaans hogere rentes bieden dan staatsobligaties of obligaties van grote bedrijven kunnen zij bijdragen aan het realiseren van een hoger rendement voor de portefeuille.  

Hogere betrokkenheid 

De betrokkenheid bij een belegging in een onderneming kan groter zijn als het een MKB bedrijf betreft. De belegger heeft er bijvoorbeeld geografisch gezien een binding mee of heeft affiniteit met de bedrijfsactiviteiten, en/of bezoekt de beleggersbijeenkomsten die de bij NPEX genoteerde ondernemingen organiseren.  

Impact 

Door te investeren in MKB-obligaties, kunnen beleggers bijdragen aan de financiering van kleine en middelgrote bedrijven die bijvoorbeeld nieuwe producten ontwikkelen of werkgelegenheid creëren. Daarnaast is het mogelijk door selectief te beleggen in MKB ondernemingen initiatieven te financieren die zich onderscheiden op duurzaamheid. Duurzaamheid wordt vaak onderscheiden in sociale, economische en milieuaspecten. Naast financieel rendement, zijn er daarmee andere specifieke argumenten die beleggers van belang vinden. Willekeurige voorbeelden van ondernemingen daarvan die genoteerd waren of zijn op NPEX zijn: De Vegetarische Slager (2015), Perfotec (2020) of Medical Precision (2023). 

 

Risico’s van MKB-obligaties 

Het is belangrijk om op te merken dat MKB-obligaties ook specifieke risico’s met zich meebrengen.  

MKB-obligaties kennen mogelijk een hoger kredietrisico dan grotere bedrijven. Kleinere ondernemingen zijn veelal meer vatbaar voor (inter)nationale economische schommelingen of hebben een beperkter product of service aanbod. Dat kan leiden tot een gebrek aan liquiditeiten, winstgevendheid en/of solvabiliteit.  

Ook een stijgende rente kan met name voor MKB ondernemingen lastig zijn. Bij hogere rentes worden ze geconfronteerd met hogere rentelasten, terwijl zij als MKB onderneming al relatief hogere rentetarieven betalen dan grotere ondernemingen.  

In het algemeen, maar voor MKB bedrijven in het bijzonder, is het niet altijd mogelijk om stijgende inkoopprijzen en andere lasten door te belasten aan de afnemers via hogere productprijzen. 

Het is in het algemeen zo dat leningen aangeboden via een alternatief financieringsplatform veelal een hoger risico kennen; de hogere rente weerspiegelt dat. Dat neemt niet weg dat per saldo verliezen op een portefeuille van leningen mogelijk zijn. Recente economische ontwikkelingen kenmerkten zich door lagere omzetten in bepaalde sectoren door de coronapandemie, terugbetalen corona steun, uitgestelde belastingen, hoge inflatie (hoge inkoop- en energie kosten) en stijgende rentes. Het CBS stelt dat tot en met november 2023 er dan ook 56% meer faillissementen zijn dan in de eerste 11 maanden in 2022. Dat heeft betrekking op alle ondernemingen, en niet alleen op het nog conjunctuurgevoeligere midden & klein bedrijf. 

 

Lees de documentatie 

MKB-obligaties passen in een goed gediversifieerde portefeuille. Ze kennen veelal een relatief hoge coupon. Dat is echter ook een vergoeding voor een hoger risico. Lees daarmee de documentatie, en onderzoek of je de coupon passend vindt bij de bedrijfsactiviteit, potentiële groei of winstgevendheid van de onderneming. Het biedt ook inzicht in hoe de onderneming presteert op duurzaamheidsfactoren. Het bijwonen van (online) presentaties van de ondernemingen is ook altijd leuk, interessant en leerzaam. Daarnaast is het aan te raden om ook kennis te nemen van de jaarcijfers, halfjaarcijfers en tussentijdse berichten die de genoteerde ondernemingen op het NPEX-platform publiceren.