Simulatietool

De Europese Commissie raadt u aan om maximaal 10% van uw netto vermogen te beleggen. Gebruik onze simulatietool om uw vrij beschikbare belegbare activa en het vermogen om financiële verliezen te dragen te berekenen. NPEX zal deze resultaten niet bewaren of opslaan. Als u ze met ons wilt delen, kun u ons een schermafbeelding mailen via [email protected].

Als datum kan de situatie per 31 december van het afgelopen jaar worden gekozen of een recentere datum als dat beter het netto inkomen en uitgaven en de huidige waarde van de bezittingen weergeeft op dit moment.

Wat was uw netto inkomen over de afgelopen 12 maanden (inclusief incidenteel inkomen)?

Toelichting

Het totale jaarinkomen is de som van alle inkomsten uit arbeid, rente op bankdeposito’s of andere schuldinstrumenten, dividenduitkeringen of inkomsten uit onroerend goed.

 1. Inkomsten uit arbeid: de ontvangen lonen, werkloosheidsuitkeringen en pensioenbetalingen omvatten, met uitzondering van uitzonderlijke betalingen;
 2. Rente op bankdeposito’s of andere schuldinstrumenten: betalingen op bankdeposito’s of andere schuldinstrumenten die in het voorgaande kalenderjaar zijn ontvangen, met uitzondering van uitzonderlijke betalingen;
 3. Dividenduitkeringen: betalingen die zijn ontvangen uit hoofde van het bezit van aandelen of rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging of andere eigenvermogensinstrumenten, met uitzondering van vermogenswinst die wordt behaald door de verkoop van dit gehele bezit of een deel daarvan;
 4. Inkomsten uit onroerend goed: alle ontvangen betalingen in verband met de verhuur van onroerend, met uitzondering van vermogenswinst die wordt behaald door de verkoop van dit onroerend goed of een deel daarvan.
 5. Partner- en kinderalimentatie: alle betalingen die zijn gedaan als partner- of kinderalimentatie;
 6. Huur- en hypotheekbetalingen: alle betalingen die zijn gedaan als huur- of hypotheekbetalingen;
 7. Terugbetalingen van leningen: alle betalingen die zijn gedaan als terugbetalingen van leningen;

Wat zijn uw bestaande en toekomstige uitgaven op jaarbasis?

Toelichting

Het totale jaarinkomen is de som van alle inkomsten uit arbeid, rente op bankdeposito’s of andere schuldinstrumenten, dividenduitkeringen of inkomsten uit onroerend goed.

 1. partner- en kinderalimentatie;
 2. huur- en hypotheekbetalingen;
 3. terugbetalingen van leningen;
 4. betalingen van verzekeringspremies;
 5. betalingen van nutsvoorzieningen, waaronder die voor elektriciteit, verwarming en water;
 6. abonnementsbetalingen voor diensten;
 7. inkomstenbelasting en onroerendgoedbelasting.;
0

Wat is de geschatte waarde van uw liquide vermogen (inclusief bank- en beleggingsrekeningen en exclusief uw eigen woning)?

Toelichting

Het totale liquide vermogen wordt berekend als de som van alle contanten op spaarrekeningen en betaalrekeningen, en de waarde van bezittingen die gemakkelijk en snel in contanten kunnen worden omgezet, waaronder:

 1. spaarproducten die binnen maximaal dertig kalenderdagen in contanten kunnen worden omgezet;
 2. financiële instrumenten, zoals aandelen en obligaties, die worden verhandeld op een effectenbeurs (gereglementeerde markt in de zin van artikel 4, lid 1, punt 21), van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad (4));
 3. aandelen en rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die ten minste wekelijks terugbetalingsrechten aanbieden.

De volgende bezittingen worden niet als liquide vermogen beschouwd:

 1. onroerend goed;
 2. bedragen betaald aan een bedrijfspensioenregeling;
 3. aandelen van ondernemingen die niet vrij inwisselbaar of verhandelbaar zijn, inclusief eerdere crowdfundingbeleggingen.

Als datum voor de waardering van het totale liquide vermogen kan 31 december worden gekozen van het afgelopen jaar of een recentere datum als dat beter de huidige waarde van de bezittingen weergeeft. Let er op in dat laatste geval dat dan ook de situatie voor het inkomen en de uitgaven nog een correcte weergave is van de situatie.

00