19 juli 2022

Geachte lezers,

Cycle Data B.V. is met de exploitatie van haar onderneming gestart eind 2017. Nadat eerst een lange periode (2018-2019) pilots zijn uitgevoerd in Rotterdam, kon de verhuur van de eerste Signums in het laatste kwartaal van 2020 van start. De eerste signalen waren hoopvol, want de eerste Signums werden afgenomen door de grote steden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.

Covid-19 bleek heel 2021 roet in het eten te gooien en de vraag nam af. Covid-19 had immers tot gevolg dat de drukte op fietspaden afnam en budgetten hiervoor –mede gelet op de prioriteiten elders – minder of niet vrij kwamen. Ook sales bemerkte de invloed van Covid-19.

Tenders bleven immers uit en Cycle Data was genoodzaakt via digitale media contact te zoeken met de voor fietsmobiliteit verantwoordelijke ambtenaren. Dit bleek moeilijk, mede door het vele thuis werken bij gemeenten en provincies. Succesvolle sales bleek in grote mate af te hangen van de mogelijkheid fysieke afspraken te maken en ambtenaren in persoon kennis te maken met Cycle Data, haar werknemers en het product.

Covid-19 bleef aan, maar in februari 2022 begon het gewone leven weer vorm te krijgen. Ook de fysieke bijeenkomsten met betrekking tot (fiets)mobiliteit kwamen weer op gang. Er kon weer worden genetwerkt en fysieke afspraken konden weerdoorgang vinden. Langzaam kwam er weer enige beweging in de markt, echte diende de start van de oorlog in Oekraïne zich aan in februari van dit jaar. Tenders bleven tot de dag van vandaag uit.

Deze tegenslagen lieten de organisatie van Cycle Data niet ongemoeid. In februari vertrokken twee accountmanagers. Gelet op de krapte in liquiditeit, werden geen nieuwe accountmanagers aangetrokken. Door de verminderde slagkracht op sales werd het binnenhalen van opdrachten en het vullen van de pijplijn echter nijpender.

Kosten van exploitatie en innovatie liepen (noodzakelijkerwijs) door. Begin 2021 werd de ontwikkeling van de ‘smarthub’ ingezet als vervanger voor de modem. Dit t.b.v. het Signum platform met de bedoeling kosten te besparen doordat onderhoud op locatie niet langer nodig was. Ook werd met de smarthub monitoren
en ingrijpen op afstand mogelijk. Tevens werd in 2021 noodzakelijke voorraad aangelegd van diverse componenten zoals o.a. de chips die vele malen duurder
waren dan normaal, maar waarvan de aanschaf niet kon worden uitgesteld. Wanneer de tenders en verkopen zouden aantrekken, moest immers wel kunnen worden geleverd.

In februari 2022 heeft het management met hulp van een externe partij getracht een investeerder aan boord te krijgen die kon voorzien in een financiële injectie.
Helaas heeft dit niet tot de gewenste resultaten geleid.

Afgelopen juni konden rekeningen niet meer worden voldaan en werd een algemene vergadering bijeengeroepen waar de aanvraag van een eigen faillissement werd geagendeerd. Op de aanvraag van het faillissement werdakkoord gegeven, met dien verstande dat door het management nog één laatste
poging is gedaan om de onderneming door middel van sanering en aanvullende financiering te laten voortbestaan. Ook deze poging slaagde helaas niet. Het
management van Cycle Data is thans genoodzaakt het eigen faillissement aan te vragen. Dit is reeds ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland.

Ik had u graag een andersluidend bericht gestuurd en het hele team van Cycle Data betreurt de gang van zaken ten zeerste. Het is pijnlijk dat een onderneming en product met zoveel potentie en ondanks alle inspanningen, door aanhoudende tegenslag niet tot wasdom komt. Rest mij u te bedanken voor uw steun die de startvan Cycle Data mogelijk heeft gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Mary Verspaget

CEO Cycle Data B.V