20-08-2021

Halfjaarbericht Axxicon Moulds Eindhoven B.V.

Periode Q1 & Q2 2021

Geachte lezers,

Door de verlengde lockdown is de omzet in het 1e halfjaar van 2021 helaas lager uitgevallen dan we gebudgetteerd hadden. Bij de bepaling van de begroting in 2020 hadden we voor de eerste maanden van 2021 al rekening gehouden met een iets tragere omzetontwikkeling door de Corona crisis. Wij hadden echter niet voorzien dat er in het 2e kwartaal nog steeds sprake zou zijn van een volledige lockdown, hierdoor is de impact van de vertraagde omzetontwikkeling en orderintake groter uitgevallen dan we gebudgetteerd hadden.

We zien een groei in het aantal aanvragen voor MFL-offertes, met als gevolg groei van de funnel. Echter voor het moment blijven de grotere orders uit.
Een belangrijke klant, een Amerikaans-Europese leverancier van monster- en assaytechnologie n voor moleculaire diagnostiek, toegepaste testen, academisch en farmaceutisch onderzoek, heeft de bestelling van vervolgmatrijzen vertraagd. Op basis van de ervaringen met de eerste matrijs zijn op verzoek van de klant in de afgelopen kwartalen een aantal wijzigingen doorgevoerd in de 2e en 3e matrijs, welke besteld waren in het 3e kwartaal van 2020. In het 1e halfjaar 2021 hebben we al enkele kleinere bestellingen mogen ontvangen, restant van de bestelling is echter doorgeschoven naar het 3e kwartaal.

Eén van onze grotere MFL klanten is als gevolg van Corona maatregelen in financiële problemen gekomen. Door lock-down in veel landen is de vraag naar bepaalde point of care testen sterk teruggelopen, met als gevolg een enorme omzetafname voor deze klant. Een herstructurering van hun bedrijf en het uitstellen van opdrachten was het gevolg. De betalingsproblemen van dit bedrijf heeft er tevens toe geleid dat we een significante afschrijving hebben moeten doen voor deze debiteur.

De marktontwikkelingen en de groei van onze funnel zijn voor ons een bevestiging dat de strategische keuze voor MFL de juiste is. Echter de oorspronkelijk verwachte aanlooptijd naar groei is mede door Corona langer dan verwacht.

Voor de productgroep AIM was er omzetgroei verwacht in het tweede kwartaal, echter dat is in het 1e halfjaar uitgebleven. De orderintake is iets beneden onze doelstelling, de omzet blijft meer achter als gevolg van in-efficiency door Corona. De verwachting is dat we in kwartaal vier weer kunnen reizen om klanten, distributeurs en agenten te bezoeken. Op basis van de huidige orderintake en het marktpotentieel verwachten wij in het 2e halfjaar wel een inhaalslag te kunnen maken, zodat we naar verwachting iets onder de omzet van vorig jaar zullen uitkomen.

In zijn algemeenheid hebben we in onze productiefaciliteit minder efficiënt kunnen werken als gevolg van quarantaine van medewerkers die in aanraking zijn geweest met door Corona besmette mensen. Dit gaf regelmatig situaties dat mensen niet beschikbaar zijn op de productievloer. Door de investeringen in IT in het 4e kwartaal van 2020 hebben de mensen van de ondersteunende afdelingen tijdens quarantaine thuis door kunnen werken, echter impact op omzet hebben zij niet.

Het brutowinstpercentage in het 1e halfjaar ligt helaas ook onder begroting. Deze afwijking wordt enerzijds veroorzaakt doordat we door de Corona restricties, met name in het 1e kwartaal additionele kosten moesten maken om de gevraagde kwaliteit en levertijd te waarborgen. Door de restricties was het bij elkaar “over de schouders meekijken”, frequent projectoverleg met alle partijen en ter plaatse duiden wat gewenst is, steeds niet mogelijk. Hierdoor diende er extra werkzaamheden verricht te worden welke de marge onder druk zette. Anderzijds wordt de afwijking veroorzaakt doordat er in het 1e kwartaal op enkele grote MFL projecten nagekomen kosten en herstelwerkzaamheden geboekt zijn die in de oorspronkelijke voorcalculatie niet meegenomen waren. Deze nagekomen kosten waren naast de gevolgen van de Corona restricties ook leerissues in de engineerings- en productiefases die in vervolgmatrijsorders een positieve bijdrage kunnen genereren in de omzet en marge. Er is hard gewerkt aan een verbeterplan om de marge te verbeteren, welke in het 2e kwartaal al tot uiting is gekomen.

Met alle verbeteringen die inmiddels zijn ingezet verwachten wij dat we voor het 2e halfjaar het begrote brutowinstpercentage te kunnen handhaven.

Axxicon heeft gebruik gemaakt van de 4e periode van de NOW regeling, waarbij wij € 113k aan voorschot hebben ontvangen. Voor de 5e periode (2e kwartaal 2021) hebben wij geen gebruik gemaakt van de NOW regeling.

In het eerste halfjaar van 2021 hebben wij ondanks Corona wederom diverse stappen gemaakt in de executie van het groeiversnelling businessplan.

  •  Zowel de afdelingen projectmanagement, engineering als sales zijn versterkt;
  • Het programmeren met de Yasda PX30i is verder ontwikkeld en geoptimaliseerd.;
  • Opstellen en invulling geven aan een marketingplan;
  • Opstarten en continueren van een intern procesoptimalisatieprogramma;
  • Verbeterd inzicht in de opportunity’s en waardebepaling van de “funnel”.

Als gevolg van de aanhoudend Corona crisis en dientengevolge achterblijvende omzet hebben wij voor 2021 een bijgestelde begroting (forecast) opgesteld. In deze forecast verwachten wij voor 2021 uit te komen op een netto omzet van € 5,5 mio (begroot was €7,6 mio, dus een verlaging van 2,1 mio) een EBITDA van € -/- 2,1 mio (begroot was € -750k, dus een verlaging van 1,35 mio).

Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor onze financieringsbehoefte. Op dit moment onderzoeken we welke opties er zijn, op de korte en lange termijn, om de ontstane discrepanties het hoofd te bieden. Ook de vorm van financiering wordt op dit moment onderzocht.

Eindhoven,

20 augustus 2021

Alfred Evers

CEO

Klik hier voor het volledige bericht.