Hilversum, 10 november 2022

Op de emissie van de 5-jarige INDICA 9% obligatielening is inmiddels voor bijna € 700.000 ingeschreven. Hiermee is het minimumbedrag van € 500.000 voor uitgifte van de obligaties gehaald.

Om potentiële beleggers nog de kans te geven in te schrijven op de emissie is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen naar een tweede tranche.

Op donderdag 17 november 2022 worden de obligaties uit de eerste tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn. Behoudens verkorting/ verlenging, eindigt de nieuwe inschrijvingstermijn op vrijdag 9 december 2022, waarna op vrijdag 16 december 2022 de obligaties uit de tweede tranche uitgegeven zullen worden.

Tijdslijn
Donderdag 10 november 2022 om 17:00 uur Sluiting tranche 1
Donderdag 17 november 2022 Uitgifte tranche 1
Vrijdag 9 december 2022 om 17:00 uur Sluiting tranche 2*
Vrijdag 16 december 2022 Uitgifte tranche 2*
Maandag 19 december 2022 Eerste handel mogelijk via NPEX*

*Behoudens verkorting/ verlenging van de inschrijvingstermijn.

Hoogachtend,

INDICA
Elmar Pigeaud (COO)

AFM-regel lang