Tillburg, 30 augustus 2022 

Graag willen wij u een update geven over de laatste ontwikkelingen binnen de MTD Groep, en kunnen we de voorlopige resultaten t/m juli 2022 met u delen, ook al zitten we nog midden in een druk zomerseizoen. 

Jaarcijfers 2021 

De jaarcijfers van 2021 van MTD Holding BV zijn op 15 juni 2022 vastgesteld en reeds gepubliceerd op de website van NPEX. Zoals medegedeeld in het halfjaarbericht van 28 februari 2022, zijn de cijfers zeer goed te noemen. We hebben een omzet gerealiseerd van 24,3 miljoen met een netto resultaat van afgerond 5,8 miljoen. Het positief bedrijfsresultaat (EBITDA) over 2021 bedraagt 7,6 miljoen. 

Hierdoor is het negatief eigen vermogen per 31 december 2021 weer positief geworden. De slechte resultaten van 2020, ontstaan door de COVID crisis, zijn in 2021 volledig goed gemaakt. Per 31 december 2021 bedraagt het eigen vermogen afgerond 2,9 miljoen. 

De Olympische Zomerspelen in Tokyo zijn door MTD goed opgeleverd en hebben gezorgd voor goede omzet en resultaat. MTD Japan KK heeft in 2021 een netto resultaat behaald van 1,8 miljoen euro.  

Ook de business activiteit MTD Flex Water heeft een grote bijdrage aan de omzet in 2021 geleverd. In totaal bedroeg de omzet Flex Water in 2021 6,2 miljoen (= 25,5% van de totale omzet). Met name de volgende Flex projecten zijn in 2021 winstgevend geweest: waterinfrastructuur voor een douane afhandelingslocatie voor dieren in Engeland, 35 XL COVID-teststraten, tijdelijke woningen in Groningen, en vluchtelingenkampen in de USA.  

Eind 2021 hebben we nog het Soundstorm festival en een F1 Concert in Saudi Arabië uitgevoerd. De omzet van deze 2 projecten tezamen bedroeg 2,4 miljoen. 

Door deze projecten hebben we ook in de winter optimaal gebruik kunnen maken van onze materialen, wat ons minder seizoensafhankelijk maakt. 

Operationele ontwikkelingen 2022 

Na twee jaar Corona-pauze vond een tsunami aan evenementen doorgang in 2022, terwijl de evenementenwereld niet op krachten is na COVID.  Het was geen eenvoudige opgave, ook niet voor MTD. We hebben veel kennis en medewerkers verloren tijdens de COVID periode, waardoor we een tekort aan medewerkers hebben. Daarnaast zijn vele kosten gestegen zoals transport en hebben we problemen gehad met levertijden van materialen. Ook zien we dat lokale concurrenten ophouden en/of minder werk aannemen na COVID, waardoor wij nog meer aanvragen krijgen. Dit heeft ervoor gezorgd dat we veel extra eenmalige kosten hebben gehad doordat mensen en materialen ingevlogen moesten worden om projecten op tijd op te leveren. We hebben ook projecten afgezegd en zijn selectief geweest in welke nieuwe projecten we aannamen. Het vermelden waard, dat we grote namen zoals de Zwarte Cross en Pukkelpop aan ons portfolio hebben kunnen toevoegen. 

Daarnaast hebben in 2022 nog enkele grote sportevenementen plaatsgevonden of gaan nog plaatsvinden; Commonwealth Games in Birmingham, European Championship in München, verschillende F1 wedstrijden, zoals in Jeddah, Miami, Montreal, Spa en Zandvoort en de Wereldkampioenschappen voetbal in Qatar. 

Om de groei te realiseren, hebben we investeringen in materialen gedaan.  Met HOMA pompen hebben we een exclusief wereld partnership afgesproken voor het leveren van 1000 U2-pompen in de komende 18 maanden. Alle investeringen zijn gefinancierd uit de eigen cashflow. Om klaar te zijn voor de toekomstige groei van 2023 en 2024 worden financieringsplannen voor investeringen nu voorbereid. 

MTD foundation 

Begin 2022 heeft MTD Foundation 60 miljoen liter water (€ 50.000) gedoneerd aan JustDiggit een  Nederlandse NGO. JustDiggit gaat met onze donatie 60 miljoen liter regenwater opvangen in een dor gebied in Kenia. Dit 83 Ha groot gebied verandert daardoor in een paar jaar tijd in een groen gebied met struiken en bomen. Hierdoor kan MTD 8000 ton CO2 compenseren.  Tevens heeft MTD Foundation materialen, waterbufferzakken en pompen gedoneerd aan het Malteser Cross International voor hulp aan Oekraïne.  

HR en nieuwe medewerkers 

Zoals vermeld in de update van 28 februari kunnen voldoende arbeidskrachten een beperkende factor zijn. We hebben dit seizoen gewerkt met ongeveer 130 vaste medewerkers en 70 freelancers en hebben uitgerekend dat we een tekort hebben aan 50 vaste medewerkers. We hebben een nieuwe HR directeur en recruiter aangenomen. Het is de taak van de HR afdeling om de komende 6 tot 9 maanden onze organisatie klaar te maken voor 2023. De verwachtingen zijn dat in 2023 alle evenementen nog groter worden, omdat dit jaar nog vele evenementen vouchers hadden en geen geld hadden om te groeien. Tevens verwachten wij dat Flex Water fors zal doorgroeien.   

Financiële forecast 2022 

De resultaten t/m juli 2022 zijn in concept vastgesteld. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de projectresultaten pas in de winst- en verliesrekening worden geboekt, indien het project in zijn geheel is afgerond. De omzet, die nu in het resultaat is geboekt, bedraagt 11,8 miljoen euro. De reeds gefactureerde omzet van projecten die nog niet in zijn geheel zijn afgerond, bedraagt 8 miljoen. Het is nog moeilijk om te bepalen of we op budget van € 36,5 miljoen omzet uitkomen. Onze verwachtingen zijn dat we zullen eindigen rond € 34 miljoen, vanwege minder order intake dan verwacht in Qatar. 

Het behaalde nettoresultaat t/m juli 2022 bedraagt 0,5 miljoen. Aangezien het merendeel van de projecten nog in het resultaat geboekt moet worden, verwachten wij dat het nettoresultaat in 2022    3,5 miljoen gaat bedragen. 

Joint Venture MTD Arabia 

We hebben een joint venture overeenkomst afgesloten met OMAS Co Ltd in Saudi Arabië, waarbij MTD 60% van de aandelen bezit. In Saudi Arabië zijn de vooruitzichten voor meerdere opdrachten positief. Het Soundstorm festival wordt opnieuw in december 2022 gehouden. Verder zijn er onderhandelingen gaande voor projecten voor zowel Flex Water als Pure Events in Saudi Arabië.  

Duurzaamheid 

In tijden van extreme droogte kun je er niet omheen dat we zuinig moeten omspringen met water. MTD wil daar zeker ook een bijdrage aan leveren. Tezamen met andere partijen, zoals onder meer de waterschappen, willen we de “Waterbank” oprichten. De Waterbank is een coöperatie met publieke en privaatrechtelijke instanties die zich ten doel stelt om vraag en aanbod van restwater bij elkaar te brengen, waarmee de waterbalans in Nederland verbetert. Maar ook projecten om regenwater op te vangen en te bewaren als “water voor later” horen bij de Waterbank. Verschillende pilots hebben reeds plaatsgevonden. De Waterbank wordt volgens planning in september 2022 opgericht.   

Afvalwater hergebruiken is de toekomst. We hebben deze zomer verschillende testen gedaan met waterzuiveringscontainers om afvalwater te hergebruiken.  Deze waterzuiveringscontainers zorgen ervoor dat er minder drinkwater wordt ingenomen van het netwerk. De eerste resultaten zijn positief en de verwachting is dat deze installaties in 2023 gebruikt kunnen worden tijdens verschillende projecten.  

Outlook 2023 

Het ingezette beleid wordt ook in 2023 doorgezet. Het zomerseizoen zal gedetailleerd worden geanalyseerd om goed voorbereid te zijn op het zomerseizoen in 2023. Ook voor 2023 staan er weer voldoende evenementen op de kalender. En uiteraard gaan we de groei van Flex water projecten voor de industriële business verder bewerkstelligen. We zetten vol in op innovaties in duurzaamheid om zo de toekomst te borgen en onze leidende positie te behouden. 

Directie MTD Groep 

Hans Verhoeven | Richard van Klinken