Specs Compound Handling houdt de winstgevendheid op peil in het jaar van de NPEX-introductie

Zoetermeer, 28 februari 2022

Het netto resultaat over 2021 van Specs Compound Handling B.V. bedraagt € 0,5 miljoen (gebaseerd op interne cijfers) en is gering hoger dan het resultaat in 2020 (€ 0,5 miljoen).

Het netto resultaat is in het afgelopen jaar beïnvloedt door de eenmalige kosten van de introductie op het digitale handelsplatform NPEX. Sinds 29 juni 2021 is Specs genoteerd op NPEX. Tegenover deze kosten stonden enkele besparingen in de operationele kosten, met name de personeelskosten vielen lager uit. Mede door deze invloeden was er in 2021 sprake van een geringe stijging van het netto resultaat.

De omzet in 2021 bedroeg € 4,4 miljoen, wat een lichte daling betekent ten opzichte van 2020 (€ 4,7 miljoen). De reden voor de iets lichtere omzet ligt aan het feit dat er minder eenmalige projecten werden gerealiseerd voor de klanten van Specs. Vanwege de Covid-19 pandemie werden er nauwelijks internationale conferenties georganiseerd. Conferenties die wel doorgingen, werden slecht bezocht. Deze conferenties zijn een belangrijk marketing instrument voor Specs, onder andere voor het verkrijgen van nieuwe eenmalige projecten.

Chief Executive Officer Johan Tijhuis: “Ik ben blij dat er in 2022 weer volop internationale conferenties worden gehouden. Specs heeft door de notering op NPEX en de daarbij behorende uitgifte van aandelen ruim voldoende middelen voor het doen van nieuwe investeringen en heeft zodoende voor zichzelf een zeer goede uitgangspositie voor de komende jaren gecreëerd. Nu de Covid-19 pandemie achter ons lijkt, verwacht Specs dat dit geen verdere belemmering meer zal zijn voor de te verwachten groei van de onderneming. In het jaar 2022 zal Specs verdere stappen zetten die moeten leidden tot het realiseren van onze middellange termijn doelen.  De nieuwe Shared Facility en het recente contract met de Amerikaanse overheids-instelling zijn daar bewijsvoering van”.

Specs is in de tweede helft van het afgelopen jaar gestart met de geplande investeringen in de nieuwe activiteiten zoals beschreven in het prospectus. De Shared Facility is er daar één van en de Amerikaanse overheidsinstelling zal de eerste gebruiker van deze opslagfaciliteit zijn. Het contract met deze Amerikaanse overheidsinstelling dat ultimo 2021 werd afgesloten vertegenwoordigt een waarde van $1,2 miljoen over vier jaar voor het beheren van circa 500.000 onderzoeks-stoffen. Tevens is een optie tot verlenging van dit contract overeengekomen. Verdere investeringsinitiatieven zullen in het lopende jaar plaatsvinden.

De omzet van Specs werd in 2021 voor 36% gerealiseerd in Europa en voor zo’n 57% in de Verenigde Staten, de overige 7% werd gerealiseerd in de rest van de wereld. De omzet is tevens onder te verdelen naar 91% dienstverlening (m.n. compound management en ook eenmalige opdrachten) en 9% handelsactiviteiten. In 2021 zijn twee nieuwe lange termijn contracten (3 jaar) opgestart ter waarde van in totaal € 0,6 miljoen. Ook zijn er drie nieuwe lange termijn contracten toegekend (4 jaar), die in het lopende jaar starten, ter waarde van € 1,2 miljoen (inclusief Amerikaanse overheidsinstelling).

Naar verwachting wordt een vergelijkbaar dividendvoorstel gedaan als over 2020 (€ 0,2 miljoen; 40% van het netto resultaat), in lijn met het in de prospectus (hoofdstuk 5.6) beschreven beleid. Het dividendvoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Het exacte dividend alsmede de belangrijke data omtrent ex-dividend en betaalbaarstelling wordt op een later moment gecommuniceerd.