19 januari 2018 – In lijn met de inhoud van het vorige kwartaalbericht (tweede kwartaal 2017) volgt hieronder, puntsgewijs, een update met betrekking tot de resultaten t/m november 2017. Een belangrijke ontwikkeling in dit kwartaal is de recente installatie van een nieuw managementteam. Verder is er een analyse uitgevoerd van de Nederlandse processen waaruit (deels inmiddels gestarte) acties zijn voortgekomen ten gunste van een gezonde toekomst. De realisatie van al deze acties zal minimaal een jaar duren. Een vergelijkbare analyse van de processen in Thailand zal later volgen.

Business

Zoals aangeven in de vorige twee kwartaalberichten zal het jaar 2017 in financieel opzicht een teleurstelling zijn. De oorzaken hiervoor zijn de eerder genoemde vertraging van zowel de ontwikkeling van ons nieuwe voertuig als de producties daarvan. Hierdoor konden wij aanzienlijk minder voertuigen produceren en verkopen. In lijn met de 68 voertuigen die wij in het eerste halfjaar verkochten zijn over het gehele jaar 123 voertuigen verkocht. Hierdoor is onvoldoende omzet en marge gerealiseerd om de vaste lasten (overhead) te dekken. In 2018 verwachten wij weer meer voertuigen te verkopen. Dit zou vanaf het tweede kwartaal 2018 zichtbaar moeten zijn.

Product Ontwikkeling

Zoals eerder gecommuniceerd staat het ontwikkelingsproces van het nieuwe “GT-type” onder hoge druk. Deze druk komt met name door het onderschatten van de benodigde kennis en kunde voor het ontwikkelingsproces. In het vierde kwartaal van 2017 is meer steun vrijgemaakt voor de onvoldoende kennis en kunde wat heeft geresulteerd in positieve stappen voorwaarts. In 2018 zullen echter de juiste documentatie en de technische aspecten per land en type voertuig een uitdaging blijven.

Productie en logistiek

Operationele problemen hebben voornamelijk betrekking op klachten van klanten over de kwaliteit van ons product, het tekort aan onderdelen en benodigde documentatie en onze manier van communiceren over voorgenoemde problemen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het oplossen van deze problemen. Onze focus hierbij is het versterken van het operationele team en het upgraden van onze logistieke processen. Het doorvoeren van deze oplossingen – met betrekking tot de processen, producten en het waarborgen van de kwaliteit – zal naar verwachting het gehele jaar 2018 in beslag nemen.

Thailand

Een betere analyse van de operaties en bijbehorende financiële gegevens van Thailand is nodig waarna verbetervoorstellen kunnen worden doorgevoerd. Deze verdere analyse zal in het eerste halfjaar van 2018 in Thailand worden uitgevoerd en om dit te realiseren zal de bestaande organisatie worden uitgebreid.

Resultaten 2017 – schatting

Het jaar 2017 (t/m november) resulteert in een totaal verlies van EUR 1.851.000, waarvan ongeveer EUR 837.000 ten gevolge is van incidentele lasten. De resultaten voor heel 2017 worden geschat op een totaal verlies van EUR 2.000.000; waarvan EUR 873.000 ten gevolge van de negatieve EBITDA, EUR 900.000 ten gevolge van incidentele lasten en EUR 200.000 ten gevolge van rente lasten. Dit is niet in lijn met de eerdere voorspelling uit december 2016, toen een verwachte winst werd geschat van EUR 378.000 (na belasting) over 2017 met een geschatte EBITDA van EUR 859.000.

De voornaamste reden voor het bijstellen van de oorspronkelijk verwachte EBITDA van EUR (+) 859.000 naar EUR -/-873.000 is gelegen in de lagere verkoopcijfers in 2017; deze bedroegen EUR 2 miljoen in plaats van EUR 6 miljoen. Omdat de vaste overheadkosten niet veranderen met een lagere omzet, heeft dit ook geresulteerd in een EUR 1,7 miljoen lagere winst na belastingen. Wanneer men dit vermeerdert met EUR 900.000 incidentele lasten en vermindert met de lagere vennootschapsbelasting (nl. EUR 200.000) is het gecombineerde effect op de winst na belasting dat deze wordt verminderd met EUR 2,4 miljoen. Dit is het verschil tussen het verwachte verlies van EUR 2 miljoen en de oorspronkelijk verwachte winst (in 2016) van EUR 378.000.

Verwachtingen 2018:

Onze prioriteit in 2018, zoals opgenomen in het bedrijfsplan, is de verdere professionalisering van alle relevante zaken zodat het bedrijf een gezonde toekomst tegemoet gaat. Pas nadat deze professionalisering is gerealiseerd volgt er een verdere invulling van de ambities van Tuk Tuk. Het jaar 2018 is dus een overgangsjaar, waarbij door de verdere professionalisering een licht verlies te verwachten is. Uiteraard moet deze verwachting mogelijk worden bijgesteld aan de hand van de uitkomsten van de verdere analyse van de processen in Thailand.

Door het plannen van nieuwe financiering in 2018 zullen werkkapitaalbehoeften gedekt en kan de noodzakelijke productie- en verkoopgroei worden gerealiseerd. Het managementteam, Raad van Commissarissen en de aandeelhouders hebben het vertrouwen dat door deze stappen, mits uiteraard succesvol doorgevoerd, Tuk Tuk Groep een gezonde toekomst te wachten staat.