UITSLAG STEMMING INZAKE WIJZIGING OBLIGATIEVOORWAARDEN LCS GROUP B.V.

L.S.,

Vandaag, 9 juni 2023, om 17.00 sloot de termijn waarbinnen obligatiehouders van LCS Group B.V. konden stemmen over het voorstel tot wijziging van de obligatievoorwaarden, zoals opgenomen in de uitnodiging voor de buitengewone vergadering van obligatiehouders en stemming van 31 mei 2023, en toegelicht tijdens de vergadering van 5 juni 2023.

De uitslag van de stemming is als volgt:

  • Beleggers die gezamenlijk 684 obligaties houden hebben “voor” gestemd.
  • Beleggers die gezamenlijk 16 obligaties houden hebben “tegen” gestemd.
  • De overige beleggers hebben zich van stemming onthouden.

De meerderheid van de beleggers die hun stem hebben uitgebracht heeft dus “voor” gestemd.

Dit betekent dat de obligatiehouders het onderstaand voorstel hebben geaccepteerd en dat de obligatievoorwaarden dienovereenkomstig zijn gewijzigd.

Voorstel van de uitgevende instelling en stemming:

  1. Het rentepercentage van de obligaties wordt verlaagd van 8,5% naar 7%.
  2. De looptijd van de obligatielening wordt verlengd van 18 juni 2025 naar 30 juni 2028.
  3. De obligaties zijn niet langer achtergesteld ten opzichte van de in het prospectus van 30 april 2020 genoemde leningen.

Op de voorwaarde dat de financiering door HC een feit zal zijn, zullen de aangepaste obligatievoorwaarden per 1 juli 2023 van kracht zijn.

Stichting Obligatiehoudersbelangen (SOB)
9 juni 2023