15 maart 2017 – “In 2016 groeide de Nederlandse economie met ongeveer 2,5%. De bouwsector profiteerde hiervan, het productievolume groeide sterk. Het was opnieuw de woningbouw die een explosieve groei realiseerde,” aldus Anne Schouten, bestuursvoorzitter TABS Holland.

TABS Holland

Verdere groei resultaten TABS Holland
 Omzetstijging van 54% tot € 650 miljoen (2015: € 422 miljoen)
 Kostenstijging 50% ten opzichte van 2015
 Operationeel resultaat voor incidentele posten € 39,5 miljoen (2015: € 24,5 miljoen)
 Nettoresultaat € 28,3 miljoen (2015: € 15,4 miljoen)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van Timber and Building Supplies Holland:
In 2016 groeide de Nederlandse economie met ongeveer 2,5%. De bouwsector profiteerde hiervan, het productievolume groeide sterk. Het was opnieuw de woningbouw die een explosieve groei realiseerde. Net als in 2015 groeide de nieuwbouw fors, maar de herstel- en verbouwproductie nam nog sterker toe. Er werd geprofiteerd van de dynamiek op de woningmarkt met veel verhuizingen en transformaties van kantoren naar woningen, relatief meer activiteit van corporaties in de bestaande voorraad en extra investeringen in duurzaamheid. De werkgelegenheid nam in de sector toe met 10.000 arbeidsjaren.

De vooruitzichten voor 2017 en 2018 zijn eveneens gunstig. Volgens de meest recente rapportage van het Economisch Instituut voor de Bouw blijft de woningbouw de belangrijkste groeisector en trekt de groei geleidelijk ook aan bij de utiliteitsbouw en de infrastructuur. Op middellange termijn (2019-2022) kan de bouwsector een solide groei realiseren van gemiddeld 2% per jaar. Het productieniveau komt dan weer boven het niveau te liggen van voor de crisis.

In september 2015 nam PontMeyer N.V. de aandelen over van Deli Building Supplies B.V. en kwam het nieuwe bedrijf Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland) tot stand. De strategie is het zelfstandig voortzetten van de bedrijven en samenwerken in de backoffice. De bedrijfsnamen zijn gehandhaafd en de bedrijven blijven concurreren in de markten waarin zij opereren.

Vrijwel alle bedrijfsonderdelen van TABS Holland droegen bij aan de groei van de resultaten. De focus lag op de behoefte van de klanten, vergroting van de aantrekkelijkheid van de formule, verbetering van de service, kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau.

De medewerkers van TABS Holland hebben hard gewerkt en goed ingespeeld op de groeiende markt. In 2017 gaan we door op de ingeslagen weg. We zijn blij met de loyaliteit van onze klanten.”

Toelichting op de resultaten
Het jaar 2016 is het eerste volledige boekjaar voor de nieuwe groep TABS Holland, in de jaarrekening van 2015 waren de cijfers van de voormalige Deli Building Supplies bedrijven voor slechts vier maanden meegenomen. Dit maakt de vergelijking van de jaren vanzelfsprekend moeilijk. De omzet steeg tot € 650 miljoen (2015: € 422 miljoen) en het operationeel resultaat exclusief incidentele posten tot € 39,5 miljoen (2015: € 24,5 miljoen). Het netto resultaat was € 28,3 miljoen (2015: € 15,4 miljoen). De schade die de TABS Holland bedrijven leden door faillissementen was wederom kleiner dan het vorige jaar.

De omzetstijging van de bedrijven is globaal gelijk aan de markt. Het aantal fte’s daalde van 1.400 naar 1.396, bij de voormalige PontMeyer bedrijven was sprake van een lichte toe-name, bij Jongeneel en Astrimex nam het aantal fte iets af, respectievelijk ten gevolge van de verkoop van Jongeneel Projecten en de sluiting van Nivam. De kostenstijging was door diverse efficiëntiemaatregelen laag. De achtergestelde lening die werd opgenomen voor de financiering van de overname is in 2016 volledig afbetaald. Daarnaast is de bankschuld met 20% afgebouwd. Door de stijgende markt en door synergievoordelen boekte TABS Holland in haar eerste volledige boekjaar een tevredenstellend operationeel en netto resultaat.

Dividend
De onderneming stelt voor om over 2016 dividend uit te keren ter waarde van € 5,7 miljoen, oftewel € 0,84 per aandeel.