Zwolle, 26 april 2016 – Vandaag hebben wij ons jaarverslag 2015 gepubliceerd. Ten opzichte van de voorlopige cijfers 2015 die wij op 10 maart 2016 hebben gepubliceerd, zijn er bepaalde wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste betroffen de toename van de balans vooral als gevolg van de presentatie van de financiële activa en de pensioenverplichtingen. De aanpassingen hebben geen wezenlijk effect op de financiële resultaten en/ of de operationele kasstromen.

De totale activa bedragen EUR 13,5 miljoen, ten opzichte van EUR 11,3 miljoen in de voorlopige cijfers. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een herclassificering van financiële activa van EUR 2,5
miljoen, die eerder onder pensioenverplichtingen werden geclassificeerd. Ook in 2014 waren deze posten als financiële activa geclassificeerd.

De financiële activa betreffen obligaties van EUR 2,5 miljoen, die aangehouden worden voor het financieren van pensioenverplichtingen. De informatie om de reële waarde van deze obligaties te bepalen is niet beschikbaar, waardoor deze niet kwalificeren als pensioen activa volgens IAS 19. Wij verwijzen naar de
waardering van de financiële activa zoals verklaard in noot 11 in het jaarverslag, en naar de controleverklaring over deze post op pagina 103 t/m 105 in ons jaarverslag.

In dit persbericht zijn de definitieve geconsolideerde winst- en verliesrekening 2015, de geconsolideerde balans 2015 en het geconsolideerde kasstroomoverzicht opgenomen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 7 juni 2016 om 14.00 uur, Euronext Amsterdam, Beursplein 5

Financiële agenda
donderdag 12 mei 2016 Publicatie tussentijdse update
dinsdag 7 juni 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders
donderdag 7 juli 2016 Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2016
donderdag 25 augustus 2016 Publicatie halfjaarbericht 2016
donderdag 25 augustus 2016 Conference call pers en analisten
dinsdag 15 november 2016 Publicatie tussentijdse update

Klik op onderstaande link voor het jaarverslag.
Jaarverslag 2015 (ENG)

Voor nadere informatie:
Philip Nijenhuis, CEO, Reinhard Pusch, COO/CSO, Martin Sallenhag, CTO, Erwin Vrielink, CFO
Telefoon: +31 38 4215216

Correspondentieadres:
RoodMicrotec N.V., Postbus 1042, 8001 BA Zwolle
E-mail: [email protected]
Web: www.roodmicrotec.com