Tarieven Xillio Certificaten van Aandelen

In onderstaande tabel staan de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

Tarieven beleggers
Inschrijfkosten emissie (eenmalig) 1%
0,5% voor inschrijvingen op certificaten van aandelen vanaf € 500.000
NPEX-rekening Gratis
Geldopname / storting Gratis
Alleen bij verhandeling op NPEX-effectenbeurs
Transactiekosten 0,5%

Dividendbeleid certificaten van aandelen Xillio

De aandeelhouders van Xillio Nederland B.V. hebben recht op dividend als Xillio Nederland B.V. dit uitkeert. Xillio Nederland B.V. heeft de volgende regels voor het uitkeren van dividend:

  • Er is sprake van uitkeerbare reserves als het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal met wettelijke reserves.
  • De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt of dividend wordt uitgekeerd.
  • Dividend kan ook anders dan in geld worden uitgekeerd (bijvoorbeeld in aandelen).
  • Besluit de algemene vergadering van aandeelhouders om dividend uit te keren? Dan kan alleen dividend worden uitgekeerd als het bestuur dit goedkeurt. Het bestuur zal dit goedkeuren. Behalve als het bestuur weet of redelijkerwijs hoort te voorzien dat Xillio Nederland B.V. de opeisbare schulden niet kan blijven betalen na het uitkeren van het dividend.
  • Xillio Nederland B.V. heeft het beleid om onder normale omstandigheden minimaal 40% van het netto-resultaat over het voorgaande boekjaar uit te keren als dividend. Mocht de liquiditeitspositie het niet toelaten of mocht de solvabiliteit door de dividenduitkering lager uitkomen dan 35% dan kan het uitkeringspercentage worden verlaagd.
    De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Meer over de solvabiliteit leest u in hoofdstuk 11.3.
  • De betaaldatum van het dividend wordt vastgesteld in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. Deze vergadering vindt plaats voor 30 juni van ieder boekjaar en wordt minimaal 8 dagen van tevoren aangekondigd. Als aandelen of de bijbehorende certificaten na de dag van deze vergadering worden gekocht, geeft dit de koper geen recht op vastgestelde dividend van het vorige boekjaar (exdividenddatum).
  • Als een aandeelhouder het dividend niet opeist binnen 5 jaar, dan vervalt het dividend.

Over 2021 en 2022 is geen dividend uitgekeerd.

Zie hoofdstuk 5.6 van het prospectus.