Tarieven PerfoTec Certificaten van Aandelen

In onderstaande tabel staan de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

Tarieven beleggers
Inschrijfkosten emissie (eenmalig) 1%
0,5% voor inschrijvingen op certificaten van aandelen vanaf € 500.000
NPEX-rekening Gratis
Geldopname / storting Gratis
Alleen bij verhandeling op NPEX-effectenbeurs
Transactiekosten 0,5% met een minimum van € 2,50 per transactie

Dividendbeleid certificaten van aandelen PerfoTec

Onze aandeelhouders hebben recht op dividend als wij dit uitkeren. Wij kunnen alleen dividend uitkeren als er winst is gemaakt.

Wij hebben de volgende regels voor het uitkeren van dividend:

• De aandeelhouders hebben recht op de winst. De winst wordt eerst uitgekeerd op de prioriteitsaandelen. Dit bedrag zal zeer beperkt zijn. Het gaat hier om eenzelfde percentage over het nominale bedrag (dus € 10) van de prioriteitsaandelen als de wettelijke rente op de eerste juli van het betreffende boekjaar bedraagt. De houders van prioriteitsaandelen hebben geen andere winstrechten. Daarnaast is ons beleid dat aan de agioreserves een bepaald bedrag wordt toegevoegd uit de winst. De overblijvende uitkeerbare winst kan worden uitgekeerd als dividend.

• De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt of dividend wordt uitgekeerd.

• Besluit de algemene vergadering van aandeelhouders om dividend uit te keren? Dan kan alleen dividend worden uitgekeerd als het bestuur dit goedkeurt. Het bestuur zal dit overwegen goed te keuren, als er op dat moment een stabiele positieve cash flow is en de solvabiliteit na uitkering minimaal 35% bedraagt. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Het bestuur zal dit niet goedkeuren als het bestuur weet of redelijkerwijs hoort te voorzien dat wij opeisbare schulden niet kunnen blijven betalen na het uitkeren van het dividend.

• Uitkering van winst vindt plaats na vaststelling van de jaarrekening. De jaarrekening wordt vastgesteld in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. Als aandelen (en daarmee de bijbehorende certificaten) na de dag van deze vergadering worden gekocht, geeft dit de koper geen recht op vastgestelde dividend van het vorige boekjaar (ex-dividenddatum). De dividenden worden onmiddellijk betaald na vaststelling van de jaarrekening, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders een andere betaaldatum vaststelt.

• Als een aandeelhouder het dividend niet opeist binnen 5 jaar, dan vervalt het dividend.

Over de boekjaren 2020 en 2021 is er geen dividend uitgekeerd.

Zie hoofdstuk 5.6 van het prospectus.