16 juli 2021

Notulen van de Algemene Vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DBS2 Factoring B.V., statutair gevestigd te Katwijk, gehouden op 12 juli 2021 ten kantore van de vennootschap.

Aanwezig:
De heer W. van de Marel
De heer J. van Aalst

DBS2 Factoring B.V. heeft obligaties verkocht aan het (online) NPEX Handelsplatform. Wij verwijzen naar het prospectus van DBS2 Factoring B.V., met de datum van 27 juni 2017, hierna te noemen: lening.

De bedrijfsactiviteiten van DBS2 Factoring wijzigen, zodoende zijn de bestuurders gezamenlijk overeengekomen dat zij de lening vervroegd af lossen per 16 augustus 2021. Beide bestuurders zijn zich er van bewust én gaan ermee akkoord dat zij met het vervroegd aflossen een boeterente dienen te betalen conform het prospectus.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Katwijk op 12 juli 2021,

DBS2 Factoring B.V.
namens deze: Jama Invest B.V.
namens deze: Bewi Katwijk B.V.
namens deze: de heer W. van der Marel

DBS2 Factoring B.V.
namens deze: Jama Invest B.V.,
namens deze: Van Aalst Katwijk B.V.
namens deze: de heer J. van Aalst