De MKB-Beurs                     

Voor ondernemers

 • Waarom zou ik kiezen voor NPEX?

  NPEX is een handelsplatform (online beurs) waarop effecten verhandeld worden die niet verhandelbaar zijn op enig andere beurs in Nederland (of daarbuiten). Aansluiting bij NPEX geeft u toegang tot een uniek scala van illiquide beleggingen (alternatives) die een welkome uitbreiding zijn van de beleggingsportefeuille en de spreiding hierin. Doordat muteren in illiquide beleggingen via NPEX mogelijk is, kunt u uw portefeuillebeheer zorgvuldiger uitvoeren. Hiernaast kunt u deze illiquide beleggingen toevoegen aan uw beheersportefeuille waardoor uw ‘assets under management’ wordt vergroot. Tot slot kunnen op NPEX genoteerde fondsen een ISIN code aanvragen zodat u deze beleggingen eenvoudig kunt verwerken in uw administratie.
 • Hoe is NPEX ontstaan?

  Het concept NPEX is ontstaan in de kraamkamer van de Innovation Room van het Ministerie van Financiën. En is tot stand gekomen in samenwerking met het Holland Financial Center (HFC), De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Ministerie van Financiën.
 • Heeft NPEX een vergunning en staat zij onder toezicht?

  Ja, NPEX beschikt over een maatwerk vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en een ontheffing van De Nederlandsche Bank. NPEX staat ook onder toezicht bij deze instanties.
 • Hoe noteer ik mijn bedrijf op NPEX?

  Het toelatingsproces wordt bepaald door de vraag of het bedrijf effecten publiek wil aanbieden (IPO) of alleen in een besloten groep (interne markt). Neem contact op met NPEX om uzelf te laten informeren op welke wijze uw bedrijf een succesvolle notering kan realiseren. Indien u kiest voor notering dan kunnen hier meerdere bedrijven bij betrokken zijn zoals een corporate finance adviseur, financiers, plaatsingskantoren en liquiditeitsproviders. In alle gevallen wordt uw bedrijf door een vaste ‘cliënt service manager’ van NPEX begeleid naar een succesvolle notering.
 • Hoe werkt het handelen op NPEX?

  De handel in effecten verloopt tussen beleggers onderling of tussen beleggers en de onderneming. De transactieprijs komt tot stand bij opbod, waarbij de verkopende belegger een vraagprijs bepaalt, en waarna andere beleggers (bieders) een bod uitbrengen binnen de biedtermijn. Bieders kunnen onder de vraagprijs bieden, maar het is dan aan de aanbiedende belegger om te bepalen of het bod wel of niet wordt geaccepteerd. Wordt meer dan de vraagprijs geboden dan is de aanbiedende belegger gehouden om de aangeboden effecten te leveren aan de belegger die het hoogste bod heeft uitgebracht. De handelsmethodiek is dus vergelijkbaar met het bekende eBay. Is er sprake van een interne markt, dan is vraag en aanbod enkel mogelijk tussen geselecteerde beleggers (bijvoorbeeld leden van een coöperaties, of aandeelhouders in een familiebedrijf). Andere beleggers zien de aangeboden effecten niet en kunnen (dus) ook niet op deze effecten bieden. Is de onderneming een ‘open fonds', dan heeft zij de verplichting om de door de belegger  aangeboden stukken terug te kopen tegen een bepaalde prijs (meestal de intrinsieke waarde of NAV). Beleggers die effecten houden in open fondsen kunnen de effecten vanuit hun online portefeuille rechtstreeks terugverkopen aan deze fondsen tegen de door de uitgevende instelling aangegeven prijs. Is er sprake van emissie van effecten, dan kunnen beleggers zich via NPEX inschrijven op de nieuwe effecten tegen de uitgifte prijs. De effecten worden na de inschrijvingstermijn door het fonds toegewezen aan de beleggers die zich hebben ingeschreven.
 • Hoe worden bestaande beleggers ingebracht binnen het handelsplatform?

  Hiervoor zijn twee mogelijkheden: alle beleggers in één keer op initiatief van de onderneming.Na een juridische voorbereiding kunnen alle beleggers en de door deze beleggers gehouden effecten in het fonds in één keer (geautomatiseerd) ingebracht worden in de beleggersadministratie van NPEX. Uw beleggers ontvangen de toegangsgegevens van NPEX waarna zij online inzicht krijgen in de gehouden effecten waarna verhandeling (naar derden of binnen de besloten groep) kan plaatsvinden. op initiatief van de belegger Na een juridische voorbereiding kan de belegger zelfstandig een rekening openen (deelnemer van NPEX worden) en de gehouden effecten middels een inbrengovereenkomst inbrengen in de beleggersadministratie van NPEX. Hierna kan verhandeling van de effecten plaatsvinden.
 • Kunnen ‘semi open end’ fondsen noteren op NPEX?

  Dit is op dit moment zeer actueel wegens een nieuwe beleidslijn van de AFM waardoor ‘semi open end fondsen’ dan niet ‘gedwongen’ naar een ‘closed end’ structuur dienen te migreren. NPEX kan voor deze fondsen de verhandelbaarheid verzorgen tussen de beleggers onderling waardoor de inkooprestricties en het beslag op de liquide middelen van het fonds vanwege de latente inkoopverplichting kunnen komen te vervallen. Neemt u contact op met NPEX voor meer informatie hierover.
 • Voor wie is NPEX bedoeld?

  NPEX richt zich op bedrijven op zoek naar verhandelbaarheid (liquiditeit) van de door deze instellingen uitgegeven effecten. Het liquide maken van de effecten kan om uiteenlopende redenen van belang zijn zoals: het aantrekken van kapitaal, waarbij verhandelbaarheid van (een deel) van de effecten vaak een voorwaarde is voor de ‘funding’; het liquide (verhandelbaar) maken van bestaande (en reeds uitgegeven) effecten zoals het geval bij bijvoorbeeld vastgoedfondsen, beleggingsfondsen en hedge-funds; het liquide maken van effecten die uitstaan binnen een besloten groep zoals het geval is bij familiebedrijven en coöporaties (ledencertificaten). Hierbij is NPEX met name geschikt voor notering van bedrijven waarbij het te verwachte aantal transacties per dag laag is.
 • Waarom zou ik kiezen voor een notering op NPEX?

  De redenen om stukken verhandelbaar te maken op een beurs zijn per bedrijf verschillend. De meest voorkomende redenen zijn:het aantrekken van (groei)kapitaal; het creëren van liquiditeit in bestaande effecten (exit mogelijkheden voor bestaande aandeelhouders); het creëren van ‘inflow’ in open end fondsen; het verhogen van de naamsbekendheid en zichtbaarheid in de markt. Indien u zich wilt oriënteren op een notering op NPEX, neemt u dan contact op met één van onze ‘sales managers’. Zij zullen u helpen met de notering en het inschakelen van relevante partijen zoals plaatsingskantoren, financiers, en liquiditeitsproviders.
 • Wat is het verschil met een Beursintroductie (IPO) op NPEX en op bijvoorbeeld Euronext?

  De belangrijkste verschillen zijn: Een beursintroductie via NPEX is laagdrempeliger omdat aan minder éénmalige en doorlopende verplichtingen dient te worden voldaan;is sneller en goedkoper; is mogelijk voor alle juridische structuren (behalve maatschappen) dus niet alleen NV’s; Bij een notering op NPEX kan gekozen worden voor publieke verhandeling van de effecten (IPO) en/of voor verhandeling binnen een besloten groep van (interne markt);behoudt de uitgevende instelling inzicht in de belegger; NPEX is een ‘Unilateral Trading Facility’ (UTF), de prijs waarop de effecten worden verhandeld wordt bepaald door opbod. Hierbij bepaalt de verkopende deelnemer de minimum vraagprijs voor de effecten en de biedtermijn. Aangezien sprake is van een individueel aanbod kan hetzelfde soort effect door verschillende verkopende deelnemers voor verschillende prijzen worden aangeboden. Hetzelfde effect kan hierdoor ook op hetzelfde moment tegen verschillende prijzen worden verhandeld. Andere beurzen zijn veelal een gereglementeerde markt of een ‘Multi Lateral Trading facility’ (MTF), hier wordt de prijs waarop effecten worden verhandeld bepaald door een koers die wordt vastgesteld aan de hand van bied- en laatprijzen (dubbel orderboek); Op NPEX kunnen deelnemers zelf rechtstreeks handelen. Bij andere beurzen verloopt de handel altijd via een aangesloten instelling zoals een bank; NPEX verzorgt integraal de (online) beleggers en effecten administratie voor de uitgevende instelling. Na notering op NPEX hoeft uw bedrijf of fonds dus zelf geen beleggers- en effectendministratie te voeren. De beleggers krijgen via NPEX online inzicht in de stukken die zij houden in uw bedrijf of fonds. Ook verlopen de dividenduitkeringen via NPEX en worden de hierbij verplichte nota’s en fiscale overzichten geautomatiseerd verzorgd. De handelssystematiek van NPEX is specifiek gericht op lage transactie aantallen. Het aantal stukken en/of de waarde per transactie kan wel hoog liggen. NPEX is geen ‘best price market’ waardoor de waardering van de uitgevende instelling niet afhankelijk is van de totstandgekomen transactieprijzen.
 • Wat kost een notering op NPEX?

  Het tarief dat uw bedrijf vergoedt aan NPEX bestaat uit een éénmalige noteringsfee en een jaarlijkse vaste fee bestaande uit een vast bedrag plus een opslag voor het aantal beleggers in de uitgevende instelling of het belegd vermogen. Hiernaast dienen ondernemingen die kiezen voor een beursintroductie (IPO) ook te beschikken over een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedgekeurde prospectus.
 • Welke bedrijven komen in aanmerking voor een notering op NPEX?

  In principe kunnen alle bedrijven of fondsen (zowel ‘open end’ als ‘closed end’ fondsen) die effecten uitgeven zich noteren op NPEX. Op NPEX kunnen verder alle soorten vermogenstitels verhandeld worden, waaronder ook deelnemingsrechten in coöporaties, participaties in vastgoedfondsen, en certificaten van aandelen. In de praktijk is een notering op NPEX interessant voor ondernemingen waarin meer dan 20 verschillende beleggers effecten hebben. Om juridische redenen is notering van maatschappen op NPEX uitgesloten. Ook kunnen op NPEX geen opties en futures verhandeld worden.